Dla inwestorów

EBI Bieżący | 8/2018

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 r. za pośrednictwem firm inwestycyjnych prowadzących depozyt Obligacji serii A i B, dokonał wypłaty odsetek od tych Obligacji w pełnej wysokości na rzecz wszystkich Obligatariuszy, odpowiednio za 7 okres odsetkowy dla Obligacji serii A oraz 6 okres odsetkowy dla Obligacji serii B.

Jednocześnie Zarząd za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej depozyt Obligacji serii B dokonał przedterminowego wykupu 200 Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. za łączną kwotę 200.000,00 zł. Przedterminowy wykup Obligacji serii B był realizowany w realizacji żądań Obligatariuszy do przedterminowego wykupu, opartych na zapisach pkt. 18.6.1 Warunków emisji obligacji serii B (możliwość żądania przedterminowego wykupu, jeżeli Obligatariusz złoży to żądanie w okresie rozpoczynającym się z upływem 16 miesięcy od dnia przydziału i kończącym się z upływem 17 miesięcy od dnia przydziału).

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu