Dla inwestorów

EBI Bieżący | 14/2018

Zarząd Spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r. Spółka podpisała Aneks do umowy z dnia 12 kwietnia 2017 r. na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., której przedmiotem jest wprowadzenie na rynek NewConnect akcji Spółki („Umowa”). Mocą Aneksu, zmienione zostały warunki wynagrodzenia oraz przedmiot Umowy rozszerzając go o świadczenie na rzecz Spółki usług Autoryzowanego Doradcy, związanych również z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek NewConnect akcji na okaziciela serii B Spółki (wobec czego Umowa dotyczy wprowadzenia akcji serii B, D i E Spółki na rynek NewConnect).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu