Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 28/2022

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku.

Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały, ani nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad (podjęło jednak uchwałę w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej). Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały objętej pkt 10 porządku obrad, w sprawie udzielenia Leszkowi Wróblewskiego – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu


Załączniki:

BVT - Treść uchwał.pdf