Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 10/2022

Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę _dalej: Umowa_ dotyczącą usług windykacji na zlecenie na rzecz PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Kontrahent_.

Przedmiotem Umowy jest uregulowanie zasad obsługi wierzytelności prowadzonej przez Spółkę na rzecz Kontrahenta. W ramach obsługi Spółka w imieniu i na rzecz Kontrahenta prowadzić będzie działania odzyskiwania należności pieniężnych, w tym: windykację pozasądową, sądową i egzekucję komornicza roszczeń przysługujących Kontrahentowi. Za świadczone na podstawie tej Umowy usługi Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie prowizyjne ustalone na zasadach rynkowych oraz zwrot kosztów. Umowa została zawarta na 4 lata.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-21 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek