Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 66/2021

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie _dalej: Spółka_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Leszka Wróblewskiego, w sprawie zmiany pośrednio posiadanego udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_, art. 69 ust. 2 pkt 1_ lit. b_ oraz art. 69 ust. 2 pkt 2_ w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_ niniejszym zawiadamiam o obniżeniu pośrednio - wraz z podmiotem powiązanym, tj. Kaja sp. z o.o. oraz podmiotem zależnym od Kaja sp. z o.o., tj. Kupiec S.A. - dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a także o zmianach pośrednio - wraz z podmiotem powiązanym, tj. Kaja sp. z o.o. oraz podmiotem zależnym od Kaja sp. z o.o., tj. Kupiec S.A. - dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki BVT SA _"Spółka"_.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana z dn. 9 grudnia 2021 r. pośrednio - wraz z podmiotem powiązanym, tj. Kaja sp. z o.o. oraz podmiotem zależnym od Kaja sp. z o.o., tj. Kupiec S.A. - dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów Spółki spowodowana była sprzedażą w dn. 9 grudnia 2021 r. przez Kaja sp. z o.o. 50.000 akcji Spółki.
Obniżenie pośrednio - wraz z podmiotem powiązanym, tj. Kaja sp. z o.o. oraz podmiotem zależnym od Kaja sp. z o.o., tj. Kupiec S.A. - udziału poniżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a także zmiana z dn. 10 grudnia 2021 r. pośrednio - wraz z podmiotem powiązanym, tj. Kaja sp. z o.o. oraz podmiotem zależnym od Kaja sp. z o.o., tj. Kupiec S.A. - dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spowodowana była:
- sprzedażą w dn. 10 grudnia 2021 r. przez Kaja sp. z o.o. 51.200 akcji Spółki,
- sprzedażą w dn. 10 grudnia 2021 r. przez Kupiec S.A. 443.061 akcji Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmiana udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed zmianą udziału:
- bezpośrednio posiadałem 9 627 akcji Spółki stanowiących 0,09% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 9 627 głosów, co stanowiło 0,09% udziału w ogólnej liczbie głosów;
- pośrednio wraz z Kaja sp. z o.o. oraz Kupiec S.A., posiadałem 5 723 014 akcje stanowiące 51,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 5 723 014 głosów, co stanowiło 51,68% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
W konsekwencji transakcji z dn. 9 grudnia 2021 r.:
- bezpośrednio posiadałem 9 627 akcji Spółki stanowiących 0,09% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 9 627 głosów, co stanowiło 0,09% udziału w ogólnej liczbie głosów,
- pośrednio wraz z Kaja sp. z o.o. oraz Kupiec S.A., posiadałem 5 673 014 akcje stanowiące 51,23% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 5 673 014 głosów, co stanowiło 51,23% ogólnej liczby głosów.
W konsekwencji transakcji z dn. 10 grudnia 2021 r.:
- bezpośrednio posiadałem 9 627 akcji Spółki stanowiących 0,09% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 9 627 głosów, co stanowiło 0,09% udziału w ogólnej liczbie głosów,
- pośrednio wraz z Kaja sp. z o.o. oraz Kupiec S.A., posiadałem 5 178 753 akcje stanowiące 46,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 5 178 753 głosów, co stanowiło 46,77% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Kaja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, posiadająca 1 008 883 akcje stanowiące 9,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1 008 883 głosów, co stanowiło 9,11% ogólnej liczby głosów.
Kupiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie _podmiot zależny od Kaja sp. z o.o._, posiadająca 4 160 243 akcje stanowiące 37,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 4 160 243 głosów, co stanowiło 37,57% ogólnej liczby głosów.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
W konsekwencji transakcji z dn. 9 grudnia 2021 r.:
- bezpośrednio posiadałem 9 627 głosów, co stanowiło 0,09% udziału w ogólnej liczbie głosów,
- pośrednio wraz z Kaja sp. z o.o. oraz Kupiec S.A., posiadałem 5 673 014 głosów, co stanowiło 51,23% ogólnej liczby głosów.
W konsekwencji transakcji z dn. 10 grudnia 2021 r.:
- bezpośrednio posiadałem 9 627 głosów, co stanowiło 0,09% udziału w ogólnej liczbie głosów,
- pośrednio wraz z Kaja sp. z o.o. oraz Kupiec S.A., posiadałem 5 178 753 głosów, co stanowiło 46,77% ogólnej liczby głosów."

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-17 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek