Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 46/2021

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie _dalej: Spółka_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Sławomira Jarosza, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5_, ust. 3 i ust. 4 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu - wraz z żoną Beatą Jarosz - progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść zawiadomienia:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5_, ust. 3 i ust. 4 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam - działając w imieniu własnym oraz w imieniu żony Beaty Jarosz - o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie _dalej: "Spółka"_.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została zakupem przez Sławomira Jarosza łącznie 15.000 akcji Spółki w dniu 23 listopada 2021 r., w drodze transakcji na rynku NewConnect.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed transakcjami Sławomir Jarosz i Beata Jarosz posiadali łącznie 550.000 akcji stanowiących 4,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 550.000 głosów, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów, przy czym Sławomir Jarosz posiadał 470.000 akcji, a Beata Jarosz 80.000 akcji.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie Sławomir Jarosz i Beata Jarosz posiadają łącznie 565.000 akcji stanowiących 5,10% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 565.000 głosów, co stanowi 5,10% ogólnej liczby głosów, przy czym Sławomir Jarosz posiada 485.000 akcji, a Beata Jarosz 80.000 akcji.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy - umowy nie zostały zawarte.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
565.000 głosów, co stanowi 5,10% ogólnej liczby głosów."

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek