Dla inwestorów

EBI Bieżący | 22/2021

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka), w związku z dokonaniem w dn. 13 października 2021 r. przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, w załączeniu przekazuje podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Podstawa prawna raportu: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu


Załączniki:

BVT - Podsumowanie subskrypcji akcji serii H.pdf