Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 33/2021

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał spłaty w całości kredytu rewolwingowego zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości SA z siedzibą w Warszawie, tj. w wysokości 525.000,00 zł _słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych_.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-11 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek