Dla inwestorów

EBI Bieżący | 34/2018

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii F. Obligacje te oferowane będą w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, tj. w drodze oferty niepublicznej.

Mocą uchwały, Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), tj. nie więcej niż 1.500 (jeden tysiąc pięćset) sztuk obligacji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

O dojściu do skutku emisji oraz przydziale obligacji, Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu