Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 5/2021

RB_ASO: Przydział obligacji serii L
 
Data: 2021-02-12
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 2021
Data sporządzenia: 2021-02-12
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Przydział obligacji serii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 12 lutego 2021 r. dokonał przydziału obligacji serii L. O podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii L _dalej: Obligacje_, Spółka informowała w trybie raportu bieżącego EBI nr 35/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. Obligacje oferowane były w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach.

Łącznie przydzielonych zostało 1.000 Obligacji, zabezpieczonych, 30-miesięcznych, oprocentowanych, o kuponie płatnym kwartalnie, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej równej 1.000.000,00 zł. Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda. Z uwagi na liczbę zapisów na Obligacje, która przekroczyła liczbę Obligacji objętych emisją, Zarząd dokonał redukcji zapisów przy stopie redukcji wynoszącej 19,5%.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-12 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Przydział obligacji serii
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2021-02-12
Rok biezacy 2021
Numer 5
adres www