Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 47/2020

RB_ASO: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
 
Data: 2020-12-18
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 2020
Data sporządzenia: 2020-12-18
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie _dalej: Spółka_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Leszka Wróblewskiego, w sprawie zmiany bezpośrednio i pośrednio udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2_ oraz art. 69a ust. 1 pkt 3_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_ niniejszym zawiadamiam o obniżeniu zawiadamiam o zmianie – wraz z podmiotem powiązanym, tj. Kaja sp. z o.o. oraz podmiotem zależnym od Kaja sp. z o.o., tj. Kupiec S.A. – dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki BVT SA _"Spółka"_.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana posiadanego udziału została spowodowana podjęciem w dniu 9 grudnia 2020 r. przez Zarząd BVT S.A. uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmiana? udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed zmianą udziału:
- bezpośrednio posiadałem 9.627 akcji Spółki stanowiących 0,09% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 9.627 głosów, co stanowi 0,07% udziału w ogólnej liczbie głosów;
- pośrednio wraz z Kaja sp. z o.o. oraz Kupiec S.A., posiadałem 7.528.728 akcji stanowiących 67,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10.697.611 głosów, co stanowiło 72,91% ogólnej liczby głosów _w tym: 3.168.883 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A stanowiących 28,62% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 6.337.766 głosów co stanowiło 43,19% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 4.359.845 akcji zwykłych, na okaziciela stanowiących 39,37% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do wykonywania 4.359.845 głosów co stanowiło 29,71% głosów na walnym zgromadzeniu_.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie:
- bezpośrednio posiadam 9.627 akcji Spółki stanowiących 0,09% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 9.627 głosów, co stanowi 0,09% udziału w ogólnej liczbie głosów,
- pośrednio wraz z Kaja sp. z o.o. oraz Kupiec S.A., posiadam 7.528.728 akcji stanowiących 67,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 7.528.728 głosów, co stanowi 67,99% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Kaja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, posiadająca 1.983.943 akcji stanowiących 17,92% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.983.943 głosów, co stanowi 17,92% ogólnej liczby głosów.
Kupiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie _podmiot zależny od Kaja sp. z o.o._, posiadająca 5.535.158 akcji stanowiących 49,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 5.535.158 głosów, co stanowi 49,99% ogólnej liczby głosów.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Bezpośrednio posiadam 9.627 głosów, co stanowi 0,09% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Pośrednio – wraz z Kaja sp. z o.o. oraz Kupiec SA – posiadam 7.528.728 głosów, co stanowi 67,99% ogólnej liczby głosów."

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-18 Robert Gądek Prezes Zarządu Prezes Zarządu


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2020-12-18
Rok biezacy 2020
Numer 47
adres www