Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 44/2020

RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r.
 
Data: 2020-12-11
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Spis zalacznikow:

Kategorie

EBI Bieżący | 41/2020

Zarząd BVT z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka), w związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów w sprawie uzupełnienia porządku obrad, niniejszym w załączeniu przekazuje zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r. na godz. 10.00. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, do porządku obrad wprowadzono punkty 9,10 i 11 (odpowiednio: Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu; Podjęcie Uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §7 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki).

Zarząd przypomina, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT SA odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Tarnowie przy ul. Słonecznej 28-30.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną uzupełnioną dokumentację.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu


Załączniki:

BVT SA - NWZA_Ogłoszenie o zwołaniu_uzupełnienie porządku obrad 2020.pdf

BVT SA - NWZA_Uchwały_uzupełnienie porządku obrad 2020.pdf

BVT SA - NWZA_Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru.pdf

BVT SA - NWZA_Załącznik do uchywały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych_uzasadnienie wyłączenia praw poboru.pdf

BVT SA - NWZA_Formularz_uzupełnienie porządku obrad 2020.pdf

BVT SA - NWZA_Pełnomocnictwo OF_uzupełnienie porządku obrad 2020.pdf

BVT SA - NWZA_Pełnomocnictwo OP_uzupełnienie porządku obrad 2020.pdf

BVT SA - NWZA_Ogólna liczba akcji_uzupełnienie porządku obrad 2020.pdf

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 2020
Data sporządzenia: 2020-12-11
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd BVT z siedzibą w Tarnowie _dalej: Spółka_, w związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów w sprawie uzupełnienia porządku obrad, niniejszym w załączeniu przekazuje zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r. na godz. 10.00. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, do porządku obrad wprowadzono punkty 9,10 i 11 _odpowiednio: Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu; Podjęcie Uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §7 ust. 1 pkt 1_ Statutu Spółki_.

Zarząd przypomina, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT SA odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Tarnowie przy ul. Słonecznej 28-30.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną uzupełnioną dokumentację.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-11 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r.
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2020-12-11
Rok biezacy 2020
Numer 44
adres www