Dla inwestorów

EBI Bieżący | 43/2020

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, w sprawie zmiany Statutu Spółki. Wyszczególnienie zmian Statutu Spółki, obejmujące treść dotychczasową oraz treść uchwaloną Zarząd przekazuje w załączeniu do raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu


Załączniki:

BVT SA - NWZ_Treść uchwał 2020.pdf

BVT SA - NWZ_Wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki.pdf