Dla inwestorów

EBI Bieżący | 41/2020

Zarząd BVT z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka), w związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów w sprawie uzupełnienia porządku obrad, niniejszym w załączeniu przekazuje zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r. na godz. 10.00. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, do porządku obrad wprowadzono punkty 9,10 i 11 (odpowiednio: Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu; Podjęcie Uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §7 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki).

Zarząd przypomina, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BVT SA odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, w Tarnowie przy ul. Słonecznej 28-30.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną uzupełnioną dokumentację.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu


Załączniki:

BVT SA - NWZA_Ogłoszenie o zwołaniu_uzupełnienie porządku obrad 2020.pdf

BVT SA - NWZA_Uchwały_uzupełnienie porządku obrad 2020.pdf

BVT SA - NWZA_Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru.pdf

BVT SA - NWZA_Załącznik do uchywały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych_uzasadnienie wyłączenia praw poboru.pdf

BVT SA - NWZA_Formularz_uzupełnienie porządku obrad 2020.pdf

BVT SA - NWZA_Pełnomocnictwo OF_uzupełnienie porządku obrad 2020.pdf

BVT SA - NWZA_Pełnomocnictwo OP_uzupełnienie porządku obrad 2020.pdf

BVT SA - NWZA_Ogólna liczba akcji_uzupełnienie porządku obrad 2020.pdf