Dla inwestorów

EBI Bieżący | 40/2020

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza, tj. spółki Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Kupiec), działającej na podstawie art. 401 §1 K.s.h., jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu w sprawie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r. o punkty o następującej treści:
- Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu;
- podjęcie Uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
- podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §7 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki.

Jednocześnie Kupiec przekazał projekty uchwał, które załączono do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu


Załączniki:

BVT SA - Projekty uchwał.pdf

BVT SA - Załącznik do uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych - uzasadnienie wyłączenia praw poboru.pdf