Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 9/2020

RB_ASO: Otrzymanie pomocy ze środków publicznych na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
 
Data: 2020-05-26
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 2020
Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Otrzymanie pomocy ze środków publicznych na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie informację, w sprawie pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez Spółkę wniosku o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Łączna wysokość przyznanej pomocy wynosi 161 511,60 zł przez okres trzech miesięcy.
Spółka zobowiązana jest wyłącznie wydatkować przyznane środki na warunkach określonych w umowie, zgodnie z celem na jaki je uzyskał, który określony został w złożonym przez Spółkę wniosku. Zgodnie z zapisami umowy, Spółka zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania, z zastrzeżeniem, iż w przypadku niedotrzymania tego warunku, nastąpi konieczności zwrotu dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu utrzymania w zatrudnieniu pracownika.
Wartość przyznanego dofinansowania stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 _2020/C 91 I/01_ _Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1_.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Otrzymanie pomocy ze środków publicznych na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2020-05-26
Rok biezacy 2020
Numer 9
adres www