Dla inwestorów

EBI Bieżący | 15/2020

Zarząd spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2020 r. zawarł ze spółką Polaudit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 552 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu