Dla inwestorów

EBI Bieżący | 57/2019

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii J. Obligacje te oferowane będą w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach.

Mocą uchwały, Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), tj. nie więcej niż 1.000 (jeden tysiąc) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

O dojściu do skutku emisji oraz przydziale obligacji, Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu