Dla inwestorów

EBI Bieżący | 7/2019

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 stycznia 2019 r. dokonał przydziału obligacji zwykłych imiennych serii G. O podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii G, Spółka informowała w trybie raportu bieżącego EBI nr 43/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. Emisja przeprowadzona została w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Łącznie przydzielonych zostało 200 (dwieście) obligacji serii G, zabezpieczonych, 26-miesięcznych, oprocentowanych na zasadach rynkowych, o kuponie płatnym kwartalnie, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej równej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Robert Gądek - Prezes Zarządu