Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 28/2018

RB_ASO: Zmiana liczy Obligacji serii A podlegających przedterminowemu wykupowi
 
Data: 2018-08-21
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 2018
Data sporządzenia: 2018-08-21
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Zmiana liczy Obligacji serii A podlegających przedterminowemu wykupowi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym _21 sierpnia 2018 r._ podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Zarządu z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie częściowego wcześniejszego wykupu obligacji serii A.

Zmiana dotyczy wyłącznie liczby Obligacji serii A podlegających wykupowi z 600 _wskazanych w pierwotnej uchwale Zarządu z dnia 14 sierpnia 2018 r._ na liczbę 611. Zmiana ta związana jest zapisami Warunków Emisji Obligacji serii A _"Warunki emisji"_, które wskazują, że na żądanie Spółki Obligacje serii A zostaną wykupione od każdego Obligatariusza proporcjonalnie, z tym, że ułamkowe części obligacji nie będą podlegały wykupowi. Wobec pierwotnego zamiaru wykupu przez Zarząd Spółki 600 Obligacji serii A, oraz przy uwzględnieniu najbardziej zbliżonej do pierwotnego założenia stopy alokacji w wysokości 20% liczba Obligacji serii A podlegających częściowemu przedterminowemu wykupowi na żądanie Spółki będzie wynosiła 611.

Wobec powyższego Zarząd wskazuje, iż Spółka dokona przedterminowego wykupu 611 Obligacji serii A _"Obligacje"_ z liczby 3.077 ogólnie wyemitowanych. Pozostałe Obligacje serii A zostaną wykupione zgodnie warunkami określonymi w Warunkach emisji.

Obligacje te zostaną wykupione w celu ich umorzenia na zasadach określonych w Warunkach Emisji, przed terminem wykupu określonym w Warunkach Emisji, a wskazanym na dzień 30 listopada 2018 r.

Obligacje te zostaną wykupione do dnia 31 sierpnia 2018 r. Z uwagi na fakt, iż Obligacje nie zostały zdematerializowane i nie są przedmiotem publicznego obrotu, Obligacje te zostaną wykupione za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ewidencję tych Obligacji. Obligacje zostaną wykupione w drodze wezwania złożonego przez Spółkę za pośrednictwem podmiotu prowadzącego ewidencję tych Obligacji podmiotom uprawnionym z Obligacji.

Zarząd dodatkowo wskazuje, iż każdemu z Obligatariuszy uprawnionych z Obligacji, Spółka wypłaci kwotę wcześniejszego wykupu tj. kwotę pieniężną równą wartości nominalnej podlegającej wykupowi obligacji serii A, powiększoną o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu, powiększoną o premię należną Obligatariuszom za dokonanie wcześniejszego wykupu na żądanie Spółki.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-21 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Zmiana liczy Obligacji serii A podlegających przedterminowemu wykupowi
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2018-08-21
Rok biezacy 2018
Numer 28
adres www