Dla inwestorów

ESPI Bieżący | 42/2018

RB_ASO: Przedterminowy wykup Obligacji serii B na żądanie Obligatariusza
 
Data: 2018-12-19
 
Firma: BVT SPÓŁKA AKCYJNA

 

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 2018
Data sporządzenia: 2018-12-19
Skrócona nazwa emitenta
BVT S.A.
Temat
Przedterminowy wykup Obligacji serii B na żądanie Obligatariusza
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 36/2018 z dnia 31.10.2018 r., informującego o żądaniu Obligatariusza do przedterminowego wykupu Obligacji serii B _"Obligacje"_ informuje, iż w dniu 19 grudnia 2018 r. za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej depozyt tych Obligacji dokonał przedterminowego wykupu tych Obligacji wraz z należnymi odsetkami, w liczbie 112 sztuk _tj. wszystkich Obligacji wskazanych w żądaniu przedterminowego wykupu_, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, to jest za łączną kwotę 112.000,00 zł.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż przedterminowy wykup wskazanych Obligacji miał miejsce w wyniku złożonych Spółce żądań Obligatariuszy Obligacji serii B, opartych na zapisach pkt. 18.6.15 Warunków emisji obligacji serii B _możliwość przedterminowego wykupu w przypadku przekroczenia wskaźnika długu netto do EBITDA_.

Zarząd zaznacza, iż wszelkie świadczenia z tytułu wyemitowanych obligacji serii B, jak również pozostałych serii, Zarząd reguluje terminowo.

 

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 
MESSAGE _ENGLISH VERSION_

 

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

 
BVT SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BVT S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-100 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Słoneczna 28-30
_ulica_ _numer_
+48 14 657 50 71
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
9930653149 243210870
_NIP_ _REGON_

 

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-19 Robert Gądek Prezes Zarządu Robert Gądek


 

Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta BVT SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BVT S.A.
Tytul Przedterminowy wykup Obligacji serii B na żądanie Obligatariusza
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 33-100
Miasto Tarnów
Ulica Słoneczna
Nr 28-30
Tel. +48 14 657 50 71
Fax
e-mail
NIP 9930653149
REGON 243210870
Data sporzadzenia 2018-12-19
Rok biezacy 2018
Numer 42
adres www