Dla inwestorów

EBI Bieżący | 9/2015

Zarząd spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2015 z dnia 27 czerwca 2015 roku niniejszym informuje, iż złożenie w dniu 26 czerwca 2015 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wniosku w sprawie wycofania wniosku o wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect, 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, nie jest związane z wycofaniem się Spółki z planów upublicznienia jej akcji, a jedynie z chęcią zapewnienia przez Emitenta większej płynności akcji w publicznym obrocie.

Zarząd jednocześnie zaznacza, iż niezmiennie intencją Spółki jest wprowadzenie jej akcji do publicznego obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect. Zaznacza się, iż właściwe działania związane z zapewnieniem większej płynności akcji zostały już podjęte, po których zakończeniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA zostanie ponownie złożony wniosek o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w ramach alternatywnego rynku NewConnect. O stanie realizowanych działań, których celem jest ponowne rozpoczęcie przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA procedury upublicznienia akcji, Spółka będzie informowała na bieżąco za pośrednictwem dostępnych środków przekazu informacji.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu