Dla inwestorów

EBI Bieżący | 15/2015

Zarząd spółki BVT SA z siedzibą w Tarnowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 września 2015 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 969/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA został złożony wniosek w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania tych akcji na rynku NewConnect. Proponowany termin pierwszego notowania został określony na dzień 29 września 2015 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu