Dla inwestorów

EBI Bieżący | 18/2015

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie (?Spółka?, ?Emitent?) podaje do publicznej wiadomości prognozę wyniku finansowego Spółki na 2015 rok.

Prognoza ta zakłada osiągnięcie zysku netto w 2015 roku w wysokości 2,5 miliona zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Prognoza została oparta na:
- osiąganych przychodach finansowych netto,
- wartościach i planowanej rentowności nabywanych pakietów wierzytelności,
- prognozowanym rozwoju i efekcie skali działalności Emitenta.

Prognoza finansowa została opracowana przy założeniu, że w okresie prognozy nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności otoczenia konkurencyjnego, przepisów prawa regulujących działalność Spółki oraz nie wystąpią zdarzenia, które w sposób istotny mogłyby ograniczyć działalność gospodarczą prowadzoną przez Emitenta.

Zarząd Spółki będzie dokonywał bieżącej analizy możliwości realizacji założeń prognozy, w przypadku potrzeby korekta przedmiotowej prognozy zostanie opublikowana w drodze raportu bieżącego lub okresowego. Zarząd Emitenta informuje, że opracowana prognoza nie została poddana weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu