Dla inwestorów

EBI Bieżący | 8/2016

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: ?Emitent?) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku i nr 6/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku, informuje, że w dniu 11 kwietnia 2016 roku powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS postanowienia z dnia 5 kwietnia 2016 roku, o wyznaczeniu biegłego rewidenta w osobie Pana Mariusza Kucińskiego zatrudnionego w spółce PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 9802 w celu zbadania planu połączenia Emitenta ze spółką WindykacjaPL Sp. z o.o. w zakresie jego poprawności i rzetelności.

Zgodnie z postanowieniem, Sąd Rejonowy wyznaczył biegłemu termin do sporządzenia opinii i złożenia jej w terminie dwóch miesięcy.

O dalszych czynnościach związanych z planowanym połączeniem, Emitent będzie informował w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 w zw. z §3 ust. 2 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu