Dla inwestorów

EBI Bieżący | 34/2016

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie ?Spółka?), informuje, iż na podstawie elektronicznego wyciągu aktualnego odpisu KRS w dniu dzisiejszym, tj. 21 lipca 2016 roku powziął informację, o zarejestrowaniu w dniu 19 lipca 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.107.333,30 złotych oraz zmian w Statucie Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.103.351,30 złotych do 1.107.333,30 złotych wynika z subskrypcji 39.820 akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT SA z siedzibą w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2016 roku.

Jednocześnie Sąd zarejestrował zmiany w Statucie Spółki uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2016 roku.

W załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie zarejestrowanych zmian Statutu Spółki wraz z ich dotychczasowym brzmieniem, a także tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Katarzyna Szuba - Prezes Zarządu


Załączniki:
1) /user_files/files/84835-bvt-zmiany-statutu-spolki-1.pdf

2) /user_files/files/84836-bvt-tekst-jednolity-statutu-spolki-2.pdf