Dla inwestorów

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII H
SPÓŁKI BVT S.A.

Materiał zamieszczony na tej stronie prezentuje publiczną ofertę 2 926 667 akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej 0,70 zł przeprowadzaną przez BVT S.A.

Zapisy w terminie: 1.07.2021 r. – 30.09.2021 r. z możliwością skrócenia w przypadku wcześniejszego objęcia wszystkich akcji.

Szczegóły oferty oraz wszystkie informacje i wymagane prawem dokumenty są dostępne na stronie Emitenta: www.bvtsa.com.pl. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i emisji akcji serii H jest Dokument ofertowy.

Uwzględniony został:
Aneks nr 1 z dnia 31 sierpnia 2021 r. do dokumentu ofertowego BVT S.A. 
sporządzonego w związku z publiczną ofertą 2.926.667 akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W związku z podjęciem przez Zarząd Spółki decyzji o zmianie terminów subskrypcji w Dokumencie ofertowym wprowadza się następującą zmianę:

Str. 41, pkt 3.11.3 było:

Przyjmowanie zapisów

1 lipca – 31 sierpnia 2021 r.

Str. 41, pkt 3.11.3 jest:

Przyjmowanie zapisów

1 lipca – 30 września 2021 r.

Zobacz dokument ofertowy

(formularz zapisu na akcje u dołu strony)PARAMETRY EMISJI
 

Rodzaj akcji

zwykłe na okaziciela

Wprowadzenie do obrotu

NewConnect

Cena akcji

0,70 zł

Minimalny zapis

1.000 akcji

Maksymalny zapis

2.926.667 akcji

Wilekość emisji

2.048.666,90 zł

Okres subskrypcji

1 lipca – 30 września 2021 r.
z możliwością skrócenia w przypadku wcześniejszego objęcia wszystkich akcji

 

O SPÓŁCE

DZIAŁALNOŚĆ

BVT S.A. jest przedsiębiorstwem obsługującym rynek wierzytelności oraz rynki pokrewne. Obsługa dotyczy zarówno własnych pakietów wierzytelności, pozyskanych z rynku wtórnego, jak i działalności na zlecenie podmiotów trzecich. Obejmuje ona kompleksowy zakres działań takich jak monitoring i nadzór, windykację polubowną, zdalną i terenową, egzekucję sądową, oraz inne. Obsługiwane są zarówno wierzytelności masowe, biznesowe jak i zabezpieczone hipotecznie. Najczęściej dotyczą one sektora komunikacyjnego (pasażerski transport kolejowy i drogowy), telekomunikacyjnego, pożyczkowego oraz wierzytelności z sektora bankowego. Jednocześnie BVT S.A. zajmuje się realizacją projektów związanych z restrukturyzacją wierzytelności.

Niska średnia wartość windykowanej należności (oprócz wierzytelności bankowych) wynosząca ok. 400 zł przyczynia się do zwiększenia skuteczności windykacji, a duża liczba spraw i dłużników (ponad 370 tys. spraw i ponad 300 tys. dłużników) zapewnia dywersyfikację wierzycieli i wpływów.

Zakładane okresy windykacji wynoszą 2-3 lata dla wierzytelności komunikacyjnych i nieco dłuższe dla pozostałych wierzytelności, przy czym znacząca część wpływów  pojawia się już w pierwszym roku po zakupie wierzytelności.

 

PAKIETY WIERZYTELNOŚCI

Na koniec 2020 r. łączna wartość nominalna posiadanego portfela wynosiła ponad 160 mln zł, Spółka posiadała wierzytelności masowe pochodzące z sektorów: (i) transportu – 365.977 sztuk wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 129 mln zł, (ii) telekomunikacji – 4.384 sztuki wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 21,3 mln zł, (iii) pożyczkowego – 2.841 sztuk wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 3,4 mln zł oraz (iv) ubezpieczeń – 684 sztuki wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 0,5 mln zł. Ponadto Spółka posiadała 14 wierzytelności z sektora bankowego o wartości nominalnej ponad 9 mln zł.

 

PRZEWAGI KONKURENCYJNE

►  specjalizacja na niszowym rynku wierzytelności pochodzących z sektora transportu kolejowego oraz publicznego transportu miejskiego jako baza do rozszerzenia działalności - względnie szybki czas zwrotu z windykowanych portfeli, wierzytelności z tych branż mają niską wartość, niższe ceny nabywanych portfeli w stosunku do kwoty możliwej do odzyskania – potencjalne wysokie stopy zwrotu;

►  szybki rozwój na atrakcyjnym i rosnącym rynku zarządzania wierzytelnościami;

►  skuteczne procedury windykacyjne;

►  Spółka notowana na NewConnect od 2015 r.;

►  stale rozszerzana obecność na rynku wierzytelności bankowych zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, co zwiększa bezpieczeństwo odzyskania zainwestowanych środków.

 

STRATEGIA ROZWOJU

  1. Kontynuacja zakupu i windykacji wierzytelności masowych od operatorów usług komunikacyjnych, wierzytelności pochodzących z branży telekomunikacyjnej, wierzytelności z branży pożyczkowej;
  2. Utrzymywanie zbalansowanej dywersyfikacji portfeli poprzez zakupu kolejnych wierzytelności bankowych i pożyczkowych;
  3. Rozwój działalności usługowej (monitoring i inkaso) wobec dużych wierzycieli pierwotnych (ubezpieczyciele, pożyczkodawcy, usługodawcy). Rozwój nowych usług około-windykacyjnych i prawnych (obsługa prawna kredytów walutowych itp.);
  4. Budowanie selektywnej specjalizacji i wysokomarżowej pozycji w wybranych segmentach dla windykacji własnych wierzytelności masowych, biznesowych i hipotecznych;
  5. Dalszy rozwój infrastruktury teleinformatycznej, analiz „big data”, wykorzystania AI oraz migracji do pracy rozproszonej z wysoko wykwalifikowanym zespołem w dogodnych lokalizacjach (budowanie przewagi know-how oraz kosztowej, przez efektywność rozwiązań);
  6. Zbudowanie silnej pozycji na rynku wierzytelności bankowych poprzez wprowadzenie usługi zarządzania funduszami sekurytyzacyjnymi;
  7. Poszukiwanie dalszego rozwoju działalności poprzez uruchamianie nowych sektorów, jak wierzytelności wynikających z dostaw mediów, czy też wywozu odpadów oraz usług pocztowych.

 

WYKRES KURSU AKCJI BVT
 

 

CELE EMISJI

Przy założeniu uplasowania wszystkich oferowanych Akcji wpływy brutto z emisji wyniosą 2.049 tys. zł. Ostateczna wysokość wpływów netto z emisji Akcji Oferowanych będzie uzależniona od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych przydzielonych w ramach Oferty oraz łącznej wysokości kosztów Oferty. Emitent szacuje, że wysokość kosztów Oferty wyniesie ok. 30 tys. zł (patrz pkt 3.3 poniżej). Uwzględniając powyższe założenia i zastrzeżenia Spółka oczekuje, że wartość wpływów netto z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty wyniesie ok. 2.019 tys. zł.

Środki pozyskane przez Spółkę zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego, z którego finansowane będą w zależności od potrzeb i pojawiających się możliwości:

  1. koszty zakupu kolejnych pakietów wierzytelności;
  2. koszty związane z windykacją wierzytelności własnych jak i odzyskiwanych na zlecenie takie jak opłaty sądowe, koszty komornicze, koszty zastępstwa procesowego;
  3. rozwój nowych linii biznesowych przedsiębiorstwa.

W związku z dynamiczną sytuacją rynkową na Dzień Dokumentu ofertowego Spółka nie może w większych szczegółach dookreślić celów emisji.

W przypadku pozyskania z emisji Akcji serii H kwoty niższej niż planowana cele emisji nie ulegną zmianie. W takim przypadku Emitent będzie realizował planowane działania w dłuższym okresie czasu lub podejmie działania w celu pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł.

Na Dzień Dokumentu ofertowego Spółka nie przewiduje zmiany celów emisji. Gdyby jednak okazało się, że realizacja któregokolwiek z celów emisji z jakichkolwiek przyczyn będzie niemożliwa lub nieefektywna Zarząd Emitenta nie wyklucza możliwości modyfikacji celów emisji.

Do czasu rozpoczęcia realizacji celów emisji, środki pozyskane z emisji będą lokowane przez Emitenta w dostępne na rynku produkty o niskim stopniu ryzyka (mogą to być w szczególności: lokaty bankowe, bony skarbowe, obligacje państwowe).

ZAPISY NA AKCJE

Zapisy będą przyjmowane od 1.07.2021 r do 30.09.2021 z możliwością skrócenia w przypadku wcześniejszego objęcia wszystkich akcji
 

Zapisy można składać na nie mniej niż 1 000 Akcji.

Aby zapisać się na akcje BVT S.A. proszę wypełnić udostępniony poniżej formularz, a następnie wybrać jedną z dwóch możliwości:

– wydrukować go w 3 egzemplarzach, podpisać i wysłać na adres: BVT S.A., ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów (można dodatkowo przesłać do Emitenta skan dokumentu mailem na adres inwestor@bvtsa.com.pl)

– albo podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i przesłać na adres: inwestor@bvtsa.com.pl

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza Zapisu na Akcje serii H ponosi Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Złożenie Zapisu oznacza przyjęcie przez Inwestora warunków Oferty Publicznej zawartych w Dokumencie ofertowym.

Inwestor jest związany złożonym zapisem do chwili przydziału Akcji serii H, ogłoszenia niedojścia emisji do skutku albo odwołania Oferty, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w punkcie 3.11.6 niniejszego Dokumentu ofertowego.

Podstawy przydziału Akcji serii H zostały szczegółowo opisane w punkcie 3.11.7 Dokumentu ofertowego.

Przydzielone Akcje serii H zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, wskazanym w Dyspozycji Deponowania.

Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć wraz z zapisem na Akcje Oferowane nieodwołalną Dyspozycję Deponowania Akcji Oferowanych, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych Inwestora wszystkich Akcji Oferowanych, które zostały mu przydzielone. Dyspozycja Deponowania złożona przez Inwestora nie może być odwołana.

Opłacenie Zapisu
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii H jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii H objętych Zapisem i ich Ceny Emisyjnej.

Wpłata na Akcje Serii H dokonywana jest przelewem w złotych w wysokości odpowiadającej subskrybowanej liczbie akcji, w taki sposób, aby przed przydziałem wpłynęła na rachunek Spółki prowadzony przez Bank Polskiej Spółdzielczości numer: 37 1930 1839 2650 0623 6258 0010 z podanym w tytule wpłaty: nazwa subskrybenta, oraz dopiskiem: „wpłata na Akcje BVT S.A.”.

Pobierz formularz zapisu na akcje serii H spółki BVT S.A.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2021, poz. 328, z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o BVT S.A. („Spółka”) oraz o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce jest Dokument Ofertowy sporządzony na podstawie art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, z późn. zm.) zamieszczony na stronie internetowej www.bvtsa.com.pl.