Dla inwestorów

Akcjonariat

* Pan Leszek Wróblewski posiadał 9 627 akcji Spółki stanowiących 0,09% udziału w kapitale zakładowym oraz 9 627 głosów stanowiących 0,09% udziału w ogólnej liczbie głosów

** Kaja Sp. z o.o. posiadała 1 983 943 akcji Spółki stanowiących 17,92% udziału w kapitale zakładowym oraz 1 983 943 głosów stanowiących 17,92% udziału w ogólnej liczbie głosów

*** Kupiec S.A. posiadała 5 535 158 akcji Spółki stanowiących 49,99% udziału w kapitale zakładowym oraz 5 535 158 głosów stanowiących 49,99% udziału w ogólnej liczbie głosów

**** Art Human Capital Sp. z o.o. posiadała 1 156 300 akcji Spółki stanowiących 10,44% udziału w kapitale zakładowym oraz 1 156 300 głosów stanowiących 10,44% udziału w ogólnej liczbie głosów

**** Pan Artur Bielaszka posiadał 16 000 akcji Spółki stanowiących 0,14% udziału w kapitale zakładowym oraz 16 000 głosów stanowiących 0,14% udziału w ogólnej liczbie głosów

**** Pan Grzegorz Zaremba posiadał 20 000 akcji Spółki stanowiących 0,18% udziału w kapitale zakładowym oraz 20 000 głosów stanowiących 0,18% udziału w ogólnej liczbie głosów

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu został sporządzony w oparciu o przekazane Spółce przez Akcjonariuszy zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Udział Art Human Capital Sp. z o.o. został wskazany w oparciu o ostatnio przekazane Spółce zawiadomienie w zakresie liczby posiadanych akcji, natomiast liczba głosów oraz udział w głosach, w związku z brakiem obowiązku zawiadomienia przez tego akcjonariusza, został przeliczony przez Spółkę w związku ze zniesieniem uprzywilejowania tych akcji serii A.