powrót Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 16 października 2023 r. 19.09.2023

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000525241, REGON 243210870, NIP 9930653149 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1, 4021, 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 października 2023 roku, o godzinie 11:00, które odbędzie się w Tarnowie, w Kancelarii Notarialnej Paulina Szymańska, ul. St. Konarskiego 7/2, 33-100 Tarnów, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2023 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany firmy Spółki i zmiany § 1 Statutu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie dodania ust. 6 w § 25 Statutu.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki i zmiany § 1 Statutu.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie dodania ust. 6 w § 25 Statutu.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w §5 Statutu Spółki.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.