powrót Informacja Administratora danych osobowych dla dłużników BVT S.A. 25.05.2018

Dzień dobry,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych BVT S.A. przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja Administratora danych osobowych dla dłużników BVT S.A.

[Administrator]

Administratorem danych osobowych jest BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bvtsa.com.pl lub pisemnie na adres ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych, Panem Piorem Chmiel. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@bvtsa.com.pl lub pisemnie na adres ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów lub telefonicznie pod nr: 14 637 66 50.

[Przetwarzanie danych]

Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia zapłaty długu.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczenia oraz przez okres obowiązkowego przechowywania przez administratora dokumentacji księgowej.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przekazanych w celu realizacji usług administratora będą osoby upoważnione przez administratora, pracownicy i współpracownicy administratora, wykonujący swoje obowiązki, oraz inni odbiorcy danych np. kurierzy, poczta, ubezpieczyciele.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres: iod@bvtsa.com.pl albo pismo na adres BVT S.A. ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przy czym prawo do bycia zapomnianym, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wobec celu w jakim dane te są przetwarzane, są znacznej mierze ograniczone.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.