Dla inwestorów

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII H

Aby przejść do oferty, prosimy o zaakceptowanie poniższych informacji u dołu strony.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o zapoznanie się z wskazanymi poniżej ważnymi informacjami na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Klikając przycisk „AKCEPTUJĘ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać modyfikacji lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Dlatego materiały zamieszczone na niniejszej stronie nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji.

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w dokumencie ofertowym, aneksach i komunikatach aktualizujących do dokumentu ofertowego odpowiada BVT S.A. Z siedzibą w Tarnowie („Spółka”).

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą oferty publicznej na terenie Polski („Oferta Publiczna”) 2.926.667 sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej „Akcje”), których emitentem jest BVT S.A. (dalej: „Spółka”).

Akcje Spółki są oferowane w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2017/1129  z  dnia  14  czerwca  2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129 w związku z ofertą brak jest z obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, sporządzony natomiast został dokument wymagany przez art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem emitent udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający co najmniej podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty; podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych; podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka; oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie („Dokument Ofertowy”).

Dokument ofertowy został opublikowany na stronie Spółki (www.bvtsa.com.pl).

Materiały, które zostały lub zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, obejmują Dokument Ofertowy, jego ewentualne aktualizacje oraz jakiekolwiek inne informacje, które mają charakter promocyjny, zatwierdzone przez Spółkę na potrzeby użycia w związku z Ofertą Publiczną.

Treść Dokumentu Ofertowego nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dokument Ofertowy (wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami i komunikatami aktualizującymi) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty Publicznej, informacje o Spółce, Akcjach oraz Ofercie Publicznej.

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Dokumentu Ofertowego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Dokumencie Ofertowym, a także z ewentualnymi aktualizacjami Dokumentu Ofertowego, jeżeli takie zostaną opublikowane.

Ani Dokument Ofertowy ani Akcje Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Oświadczam i potwierdzam, że: (i) przeczytałem/-am, zrozumiałem/-am i akceptuję powyższe warunki i ograniczenia, (ii) znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie jestem osobą definiowaną jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang.: Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych, (iv) nie jestem mieszkańcem ani nie posiadam siedziby w Kanadzie, Japonii lub Australii ani na obszarze żadnej innej jurysdykcji, w której dostęp do informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie właściwych przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby rejestracji.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

AKCEPTUJĘ                                      NIE AKCEPTUJĘ