Dla inwestorów

Obligacje

W ramach publicznej oferty obligacji serii A spółki BVT S.A., zapraszamy do zapoznania się z jej parametrami:

Rodzaj obligacji

zwykłe na okaziciela serii A

Kupon

stały, 8% w skali roku

Okresy odsetkowe

kwartalne

Wartość oferty

od 2 do 5 mln zł

Zapadalność

30 miesięcy

Terminy zapisów

5 – 27 maja 2016 r.

 

Jak nabyć obligacje?

Obligacje serii A oferowane są przez dom maklerski Q Securities S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty publicznej, w tym procedury i punktów w których mogą być składane zapisy, znaleźć można na stronie internetowej Q Securities S.A. pod adresem:

http://www.qsecurities.pl/pl/projekty

 

Kontakt z domem maklerskim Q Securities S.A.:

tel.: +48 22 417 44 00
e-mail: de@qsecurities.pl

„Memorandum informacyjne, sporządzone w związku z ofertą publiczną obligacji serii A BVT S.A., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o obligacjach, ich ofercie i emitencie. Memorandum zostało opublikowane i udostępnione na stronie internetowej emitenta pod adresem www.bvtsa.com.pl oraz na stronie internetowej oferującego – domu maklerskiego Q Securities S.A. – pod adresem www.qsecurities.pl. Oferowanie obligacji serii A odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum.”

„Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Poprzez pobranie memorandum informacyjnego („Memorandum”) potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia, zobowiązują się Państwo do ich przestrzegania oraz potwierdzają, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na którą Państwo wchodzą ("Materiały i informacje") nie mogą być przekazywane lub przeznaczane do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały i informacje dotyczą lub są związane z ofertą publiczną ("Oferta"; "Oferta Publiczna") na terytorium Polski nie mniej niż 2.000 (słownie: dwa tysiące) i nie więcej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) ("Obligacje") każda spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Emitent"; "Spółka").

Obligacje oferowane są na podstawie Memorandum w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.; "Ustawy"; "Ustawa o Ofercie Publicznej") i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 9 Ustawy, emitent udostępnia do publicznej wiadomości memorandum informacyjne. Treść Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Termin ważności Memorandum rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się z upływem dnia przydziału Obligacji lub z momentem podania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o odwołaniu przeprowadzanej na podstawie Memorandum Oferty Publicznej Obligacji.

Zwraca się uwagę, że pełne informacje na temat Spółki i Oferty Publicznej można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Memorandum, warunków emisji Obligacji i ewentualnych aneksów do Memorandum i komunikatów aktualizujących, które zostały udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.bvtsa.com.pl) oraz na stronie internetowej oferującego Q Securities S.A. (www.qsecurities.pl).

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta Publiczna Obligacji jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum nie może być traktowane jako propozycja lub oferta nabycia. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.”

 

MEMORANDUM INFORMACYJNE Pobierz
Prezentacja inwestorska obligacje serii A Pobierz