powrót Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Obligatariuszy 30 grudnia 2020 r. 03.12.2020

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000525241, REGON 243210870, NIP 9930653149 (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 399 § 1, 4021, 4022 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 grudnia 2020 roku, o godzinie 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Słoneczna 28-30, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §8 Statutu Spółki.
  8. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, a następnie podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §6 i §7 Statutu Spółki.
  9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  10. Wolne wnioski i dyskusje.

Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.